Chemie – bezpečnostní listy

  • Duben 3, 2023
Share Button
  • lokalizace bezpečnostního listu do legislativních parametrů dané země
  • české, slovenské, anglické a německé BL
  • listy lokalizované do dalších jazyků EU
  • sleva 21 % pro neplátce DPH (malé firmy)
  • lokalizovaný list již od 1650 Kč
  • registrace látky do CHLAP
  • tvorba etikety
  • expresní telefon: 608 666 582

Preventivní lokalizace bezpečnostního listu

Preventivní opatření pro ochranu osob: zamezte kontaktu s kůží a očima, použít rukavice, ochranné brýle. Zajistěte důkladné větrání místnosti. Nevdechovat páry. Neponechávejte v blízkosti tepla. Pokyny pro zacházení a ochranné prostředky viz. oddíl 7 a 8 bezpečnostního listu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte úniku velkého množství koncentrovaného produktu
do povrchových a podzemních vod.

LOKALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ – ANGLIČTINA, NĚMČINA

Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu.

LOKALIZACE LISTU – BOD 6.3 (VHODNÉ PODKLADY PRO BEZPEČNOSTNÍ LIST)

6.3 Metody a materiál pro omezení  úniku a pro čištění / Čisticí metody: velké množství odčerpejte. Roztok neutralizujte zředěnou kyselinou octovou nebo chlorovodíkovou, zbytky zachyťte adsorpčním materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla).