Chemie – bezpečnostní listy

 • Duben 3, 2023
Share Button
 • lokalizace bezpečnostního listu do legislativních parametrů dané země
 • české, slovenské, anglické a německé BL
 • listy lokalizované do dalších jazyků EU
 • sleva 21 % pro neplátce DPH (malé firmy)
 • lokalizovaný list již od 1650 Kč
 • registrace látky do CHLAP
 • tvorba etikety
 • expresní telefon: 608 666 582

Preventivní lokalizace bezpečnostního listu

Preventivní opatření pro ochranu osob: zamezte kontaktu s kůží a očima, použít rukavice, ochranné brýle. Zajistěte důkladné větrání místnosti. Nevdechovat páry. Neponechávejte v blízkosti tepla. Pokyny pro zacházení a ochranné prostředky viz. oddíl 7 a 8 bezpečnostního listu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte úniku velkého množství koncentrovaného produktu
do povrchových a podzemních vod.

LOKALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ – ANGLIČTINA, NĚMČINA

Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu.

LOKALIZACE LISTU – BOD 6.3 (VHODNÉ PODKLADY PRO BEZPEČNOSTNÍ LIST)

6.3 Metody a materiál pro omezení  úniku a pro čištění / Čisticí metody: velké množství odčerpejte. Roztok neutralizujte zředěnou kyselinou octovou nebo chlorovodíkovou, zbytky zachyťte adsorpčním materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla).

 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • nařízení CLP 1272/2008/EC
 • nařízení REACH 1907/2006/EC
 • nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • všechny druhy notifikací do registrů
 • vypracování zákonné etikety

Chemický zákon 350/2011, Sb. je základním právním předpisem v oblasti chemických látek a přípravků v České republice. Tento zákon stanovuje požadavky pro výrobu, dovoz, prodej a používání chemických látek a přípravků. Jeho cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a regulace jejich užívání.

Nařízení CLP 1272/2008/EC (Classification, Labelling and Packaging) je nařízení Evropské unie, které stanovuje harmonizovaný systém klasifikace, označování a balení chemických látek a přípravků. Toto nařízení nahradilo starší systém značení nebezpečných látek a přináší jednotná kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a přípravků v rámci EU. CLP nařízení je důležité pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí prostřednictvím informovaného používání a manipulace s chemikáliemi.

Nařízení REACH 1907/2006/EC (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je dalším významným nařízením Evropské unie, které upravuje registraci, hodnocení, povolení a omezení chemických látek v EU. REACH nařízení klade důraz na odpovědnost výrobců, dovozců a uživatelů chemických látek a přípravků a zajišťuje, aby byly tyto látky v souladu se zákonnými požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

Nařízení o detergentech 648/2004/EC je právním předpisem EU, který upravuje výrobu, označování a uvádění detergentů na trh v rámci Evropské unie. Detergenty jsou produkty, které se používají k čištění a mytí, a jejich použití má vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Toto nařízení stanovuje požadavky na složení detergentů, označování jejich složek a informování spotřebitelů o jejich správném použití a bezpečnosti.

Nařízení o biocidech 528/2012/EC je právním předpisem Evropské unie, který reguluje používání biocidních přípravků. Biocidy jsou látky nebo přípravky, které mají účinné biocidní vlastnosti a slouží k ochraně proti škodlivým organismům, jako jsou bakterie, viry nebo hmyz. Nařízení o biocidech stanovuje požadavky na registraci, hodnocení a povolení biocidních přípravků a zajišťuje jejich bezpečné používání.

V rámci těchto právních předpisů je také důležité provádět různé druhy notifikací do příslušných registrů. Tyto notifikace se týkají například registrace chemických látek podle nařízení REACH, notifikace detergentů nebo biocidů před jejich uvedením na trh. Správné vypracování a splnění požadavků pro tyto notifikace je zásadní pro legální a bezpečné uvádění chemických látek a přípravků na trh.

Dalším důležitým aspektem je vypracování zákonných etiket pro chemické látky a přípravky. Zákonná etiketa musí obsahovat informace o složení, nebezpečnostech, bezpečnostních opatřeních a správném zacházení s produktem. Správné a jasně identifikovatelné označení a informace na etiketě jsou klíčové pro bezpečné používání a manipulaci s chemikáliemi.

PharmDr. Schwarz a náš tým ekotoxikologického poradenství jsou odborníci v oblasti legislativy a poskytují kompletní služby související s chemickou legislativou, včetně překladu, lokalizace a vypracování zákonných etiket. Spoluprací s námi můžete mít jistotu, že vaše produkty budou plně v souladu s příslušnými právními předpisy a že budou bezpečně a legálně uváděny na trh.

Při dodržování všech uvedených právních předpisů a provádění potřebných notifikací a vypracování zákonných etiket si můžete být jisti, že vaše chemické látky a přípravky budou splňovat veškeré požadavky týkající se bezpečnosti, ochrany životního prostředí a informovanosti spotřebitelů.